+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UBI PUS EVACUA

October 23, 2016  - January 10, 2017
paintings & site-specific work

In the exhibition space at Rijnstate, strange sounds may be heard for the coming time. There is a good chance that these sounds will be the unwitting utterances of visitors, patients and staff that walk past the works of artist Gracia Khouw. Khouw’s paintings are based on language, symbols and sound. Her work is mostly made up of letters and symbols, not placed neatly one after another in a sentence, but as a musical piece orchestrated as a lively composition. This creates a visual-language in which the image takes over the meaning of words. Gracia Khouw’s paintings figuratively evoke literal sounds, making us aware of the daily visual-language surrounding us.
                                                   
Gracia Khouw has created an artwork especially for Rijnstate entitled: UBI PUS EVACUA: “If there’s pus about, let it out!” This piece is made up of fourteen Latin expressions about sickness and health, comprising robust lettering and a crisp palette. With these phrases, Khouw wants to grant the visitor access to the world of Latin, a dead language that in many specialised fields is still in daily use. The language may be closed to the layperson, but it represents for the specialist a timeless and universal communication. The phrases on the two walls of the exhibition space question issues on the relationship between body and mind in the medical world. In her work, the symbols can be seen as the body, the mind being evoked through visual associations, transformed into sound: UAU

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UBI PUS EVACUA (NL)

In de tentoonstellingsruimte van Rijnstate zullen er de komende tijd vreemde geluiden te horen zijn. Grote kans dat dit de onbewust uitgesproken klanken zijn van bezoeker, patiënt en medewerker die langs de kunstwerken lopen van de kunstenaar Gracia Khouw. De schilderijen van Khouw zijn gebaseerd op taal, tekens en klank. Haar werk wordt meestal opgebouwd uit letters en tekens, niet netjes achter elkaar in een zin, maar als een muziekstuk gedirigeerd tot een levendige compositie. Er ontstaat een beeldtaal waarbij het beeld de betekenis van taal overneemt. De schilderijen van Gracia Khouw roepen op figuurlijke wijze letterlijke klanken op en maken je bewust van de dagelijkse beeldtaal om je heen.

Speciaal voor Rijnstate heeft Gracia een werk gecreëerd met de titel: UBI PUS EVACUA. Het werk bestaat uit veertien Latijnse uitdrukkingen uit de medische wereld, opgebouwd met ferme letters en een helder kleurenpallet. Khouw wil met deze zinnen de bezoeker toegang bieden in de wereld van het Latijn, een dode taal, maar in vele specialistische vakgebieden nog dagelijks in gebruik. De taal is gesloten voor de leek, maar voor de specialist vertolkt het tijdloosheid en universele communicatie. De zinnen op de twee muren in de tentoonstellingsruimte bevragen kwesties over de verhouding tussen lichaam en geest in de medische wereld. In haar werk kunnen de tekens als lichaam gezien worden, de geest is wat er opgeroepen wordt door de beeldende associaties, omgezet in geluid: UAU.

Text: Jeroen Glas, october 2016
English translation: Simon Joseph

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

English/Dutch translations Latin phrases in UBI PUS EVACUA

Aegroto dum anima est, spes est
A sick man, as long as the soul is, there is hope.
Zolang een zieke reageert, is er hoop

Ars longa, vita brevis
Art is long, life is short. (Seneca, De Brevitate Vitae, 1.1, translating a phrase of Hippocrates that is often used out of context. The "art" referred to in the original aphorism was the craft of medicine, which took a lifetime to acquire.)
Kunst is lang, het leven is kort. (van Hippocrates in een vertaling voor Horatius), vaak gebruikt buiten de originele context; de kunst (kunde) was diens geneeskunde: het duurde langer dan een leven om die te beheersen. Tevens wapenspreuk van de Medische Component van het Belgische leger.

Bene diagnoscitur, bene curatur
Something that is well diagnosed can be cured well.
Iets dat goed gediagnosticeerd wordt, kan genezen worden

Bona diagnosis, bona curatio
Good diagnosis, good cure.
Een goede diagnose is een goed medicijn

Medicus curat, natura sanat
The physician treats, nature cures.
De dokter zorgt voor zijn patiënt, maar de natuur geneest hem

Nulla est medicina sine lingua Latina
Medicine is nothing without Latin.
Geen medicijnen zonder Latijn

Omnium artium medicina noblissima est
Medicine is the noblest of all arts.
Van alle kunsten is de geneeskunde de edelste

Optimum medicamentum quies est
Rest is the best medicine.
Rust is het beste medicijn

Quod medicina aliis, aliis est acre venenum
One person's medicine is another's foul poison.
Het medicijn voor de een, is het vergif voor de ander

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae
Good health is worth more than the greatest wealth.
Goede gezondheid is meer waard dan de grootste rijkdom

Salus aegroti suprema lex
Well-being of the patient is the most important law.
Het welzijn van de patiënt is de belangrijkste wet

Mens sana in corpore sano
A sound mind in a sound body.
Een gezonde geest in een gezond lichaam

Primum non nocere
First, do no harm.
Het belangrijkste is niet te schaden (uit de Eed van Hippocrates)

Ubi pus evacua
If there's pus about, let it out.
Waar pus zit, verwijder het.